خدایا شرمنده ام
ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٢  

خدایا شرمنده ام

خدایا شرمنده ام که در برابر نعمت هایت شکر گزار نیستم.

خدایا شرمنده ام که در برابر دستوراتت اطاعت پذیر نیستم.

خدایا شرمنده ام که در برابر بزرگیت خاشع نیستم.

خدایا شرمنده ام که در برابر اولیا ات مهربان نیستم.

خدایا شرمنده ام که در برابر دشمنانت قاطع نیستم.

خدایا شرمنده ام که به اندازه ی زیبایی هایی که به من دادی زیبا نیستم.

خدایا شرمنده ام که از دروغ به دور نیستم.

خدایا شرمنده ام که در انجام واجباتت مصر نیستم.

خدایا شرمنده ام که در دوری از محرماتت محکم نیستم.

خدایا شرمنده ام که برابر مستحباتت علاقه مند نیستم.

خدایا شرمنده ام که در برابر یگانگی ات یک رو نیستم.

خدایا شرمنده ام که از ریا عاری نیستم.

خدایا شرمنده ام که برابر بخشندگیت مهربان نیستم.

خدایا شرمنده ام که در استادیت شاگرد نیستم.

خدایا شرمنده ام که در برابر حکمتت تابع نیستم.

خدایا شرمنده ام که در مولاییت بنده نیستم.

خدایا شرمنده ام که که با همه هستم و با تو نیستم.

خدایا شرمنده ام که با ناچیزیم بنده ات نیستم.

خدایا شرمنده ام که همه ی چیزهایی که فکر می کنم هستم، نیستم.

خدایا شرمنده ام که همه ی چیزهایی که باید باشدم نیستم.

خدایا شرمنده ام که معشوق تویی و عاشقت نیستم.

خدایا شرمنده ام که مقصود تویی و به راهت نیستم.

خدایا شرمنده ام که به اندازه ی کافی شرمنده ات نیستم.

خدایا شرمنده ام که با تمام خوبی هایت خوب نیستم.

خدایا شرمنده ام که با تمام زیبایی قرآنت رحل آن نیستم.

خدایا شرمنده ام که با تمام زیبایی آسمانت باران آن نیستم.

خدایا شرمنده ام که با تمام این ها باز هم دخیل به کوی تو بستم.

به قلم: سامان


کلمات کلیدی: خدا ،شرمندگی