شعری تقدیم به رهبر عزیزم
ساعت ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱٧  

من عاشـق آن رهبــر نورانــی خـویشم

آن دلبــر وارستــۀ عـرفـانـی خــویشمعمـری است غمیـنم ز پریشانـی آن یار

هـر چنـد که محزون ز پریشانی خویشمدر دام بـلایت شـده ام سخـت گرفتـار

امـواج بـلای دل طوفــانــی خـویشمچون نقـش نگـارین تو بر دیـده در اُفتــد

گمگشتــۀ این دیـدۀ بـارانــی خـویشمزان لحظه که مجنون شدم از زلف سیاهت

در کوهم و در دشـت و بیـابـانی خـویشماز شـوق وصال تو چه ویرانـه شد این دل

چندی است که شاد از دل ویـرانی خویشمیک لحظه پشیمان نشدم از غم آن دوست

عمری است که مشغول نگهبـانی خـویشمدل کنـده ام از عـالـم دنیــایـی ولیکـن

دلـبستــۀ آن یـار خـراسـانــی
خـویشمتـوفیـق زیـارت بـه جمـالـش نـدهنــدم

این غــم به که گویم غم پنهانـی خـویشم
زان روز که در بنـد نگـاه تـو اسیـرم

افسـردۀ دیـدارم و زنـدانــی خـویشمسرباز و نگهبـانـم و هم حامـی جـان از

جـمهـوری اسـلامـی ایـرانــی خـویشـممن گـرچـه در ایـن دایـره شاعـر نیم امّـا

تضمیـن گـر شعریش به نـادانـی خویشم

شاعر: حمیدرضا فاطمی