تاابد گویم رهبر فـقط ســیدعلیست
ساعت ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/۱۸  

ما هـمه از شـــــیعیان حــــــیدریم             در رکاب وجانـــثاران رهــــــبریم

جانــــشین بی بدیل خـــمینـی کبیر         خارچــــــشم دشــــــمنان رهبردلیر

نائــــب المهدی رهبـــرم سیدعلی           ازهمـــــــه لایق تر بر رهبـــــری

از صــــلاله ی پاک علـی وزهرا                 مـــــی دهیــــــم ندای لبیــــک را

خـــطبه ی حیدری خـــطـــبه اش             میکند دشمن را رسوا چـو مادرش

بر حـــکم جــــهادش ســرمیدهیم           در رکابـــش جــــان میـــدهــــــیم

نامش علیست وولایتش علیســت         تاابد گویم رهبر فـقط ســیدعلیست

هـــــــرکه براوکنـد حـــســــادت               میــشود از دشــمنان ملت وامامت

رهبــرا مانیـــســـتیم زکــوفــیان              ما هـــستیم زنـــسل عاشــوراییان

گرگویی هل من ناصراٌینصرنی                هـــمه میــشویم حربن ریاحـــــی